top of page

Drept societar și civil  

 • Examinarea şi / sau redactarea tuturor tipurilor de contracte pe care societăţile le folosesc în derularea activităţilor

 • Consultanță privind legalitatea operaţiunilor juridice aferente desfășurării activității operatorilor economici și diverselor tipuri de societăți

 • Informări privind modificările legislative de interes pentru operatorii economici și diversele tipuri de societăți

 • Modificarea actelor constitutive ale societăţilor

 • Redactarea termenilor și condițiilor pentru societăți a căror activitate se desfășoară și on-line, inclusiv implementarea de politici de conformitate si sistem de conformare la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal

 • Acordarea de asistență juridică cu privire la regimul juridic special al societăţilor listate

 • Acordarea de asistență juridică societăților listate în relația cu acționarii minoritari

 • Acordarea de asistență juridică societăților în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative, în special cu privire la autorizările administrative și actele de control

 • Asistență juridică în activitatea de autorizare, precum și în cea de redactare a contractelor specifice în materia construcțiilor, pentru proiecte investitionale de toate tipurile

 • Asistenţă în tranzacţii imobiliare, respectiv: due diligence asupra titlurilor de proprietate, asistenţa la negocieri, asistenţa în faţa notarilor publici

 • Înființări de asociații și fundații

 • Consultanţa si redactări acţiuni şi cereri în justiţie în varii domenii ca:revendicare imobiliară si mobiliară; rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, graniţuire;divorţ, încredinţare minor, evacuări, partaj judiciar, acţiuni privind dreptul de servitute, răspundere civila delictuală si contractuală, acţiuni în constatarea şi în anularea  actelor juridice, acţiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune, acţiuni in pretentii, actiuni posesorii, uzucapiune,mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri,iesiri din indiviziune,contraventii, recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;

 • Redactarea, modificarea, negocierea si încetarea contractelor civile de: vanzare – cumparare,împrumut,depozit,donaţie,întreţinere,închireiere,rentaviageră,comodat,antrepriză, transport, fideiusiune, gaj

 • Legalizare şi investire cu formula executorie a hotărarilor judecătoreşti;

 • Asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public în procedurile de achiziţii imobiliare;

 • Asistare şi reprezentare în proceduri necontencioase.

drept societar
dreptul muncii

Dreptul muncii  

 • Asistență juridică generală cu privire la diverse aspecte decurgând din relațiile de muncă, inclusiv legate de situația specifică a salariaților bugetari, precum: redactarea regulamentelor interne și a altor reglementări aplicabile la nivel de unitate, drepturile și obligațiile angajatorului și ale personalului, detașarea, răspunderea disciplinară și patrimonială, aspecte legate de sănătatea și securitatea în muncă, gestionarea accidentelor de muncă, protecția salariaților în cazul transferului de intreprindere etc.

 • Asistențǎ juridicǎ cu privire la negocierea/ încheierea/ modificarea/ executarea și încetarea contractelor individuale și a contractelor colective de muncă

 • Asistențǎ juridica in ceea ce priveste procedurile de concediere individualǎ sau colectivǎ

 • Asistențǎ juridica referitor la restructurarea personalului în urma procedurilor de fuziune și divizare precum și ca urmare a reorganizării activității companiilor

 • Asistențǎ juridică privind aspecte legate de imigrarea lucrătorilor și angajarea cetățenilor străini

dreptul consumatorului

Dreptul consumatorului și  drepturile producătorului

 • Asistență juridică în ce privește aspectele juridice aferente siguranței produselor, etichetarea și garanția produselor

 • Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale și îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege din perspectiva prevederilor specifice protecției consumatorilor

 • Asistență juridică în fata Autorității Naționale privind Protecția Consumatorului 

 • Consultanța acordată Producătorilor cu privire la respectarea prevederilor Legii 240/2004, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 • Asistență juridica acordată Producătorilor cu privire la limitarea răspunderii acestora is/sau exonerarea de răspundere, potrivit prevederilor Legii 240/2004, atât în procedurile derulate în fața Autorității Naționale pentru protecția Consumatorului cât și în fața instanțelor de judecată

fuziuni, achizitii, insolventa

Fuziuni, achiziții, insolvență  

 • Asistență în preluarea societăților (cesiuni, fuziuni), în vanzarea de active (inclusiv în procedura insolvenței) și în transferul de intreprindere

 • Asistența și reprezentare în cadrul unor proceduri de dizolvare și lichidare voluntară precum și de insolvență și faliment

 • Asistență juridică și reprezentare în fuziuni și achizitii și operatiunile specifice de tip „due diligence”

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în legatura cu toate aspectele care ţin de pregatirea, organizarea, desfaşurarea şi implementarea procedurilor de achizitii publice

 • Reprezentarea participanţilor la procedurile de licitaţii publice în fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestaţiilor

 • Consultanţă şi servicii de restructurare pentru societăţile în dificultate în vederea prevenirii insolvenţei, precum şi in cadrul mandatului ad-hoc şi a concordatului preventiv

 • Consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în vederea recuperării creanţelor aferente creditelor neperformante.

 • Reorganizarea societăţilor în insolvenţă precum şi consultanţă în acest domeniu.

 • Analiza 360 a business-ului. Evaluarea de business.

Litigii și arbitraje  

 • Soluționarea disputelor prin metode alternative (mediere, conciliere)

 • Asistență juridică și reprezentare în litigii în fața instanțelor române de toate gradele, inclusiv în fața instanțelor specializate și a Curții Constituționale

 • Asistență juridică și reprezentare în proceduri complexe administrative și fiscale, procedurile de insolvență și executare silită

 • Asistență juridică și reprezentare în litigii complexe privind dreptul muncii

 • Asistență juridică și reprezentare în litigii complexe privind recuperări de creanțe

 • Asistenţă în cadrul litigiilor specifice pieţei de capital

Litigii si arbitraje
Dreptul familiei

Dreptul familiei  

 • Asistență în procedura de încetare pe cale amiabilă a căsătoriei, de stabilire a programului de vizită al minorilor și de împărțire a bunurilor comune;

 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul acțiunilor de divorț;

 • Asistență și reprezentare juridică în actțunile de partaj(împărțirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei);

 • Asistență și reprezentare juridică în acțiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilire domiciliu minor, încredințare,educare și creștere copii minori);

 • Acțiuni în materia adopției;

 • Acțiuni în materia tutelei;

 • Acțiuni în stabilirea și tăgada paternității;

 • Acțiuni de decădere a părintelui din drepturile parintești;

 • Acțiuni de instituire a ordinelor de protecție provizorie;

Dreptul proprietății industriale  

 • Înregistrare mărci

 • Monitorizare mărci

 • Reînnoire mărci

 • Protecție ca marcă a domeniului web

 • Înregistrare brevete

 • Înregistrare desene și modele industriale

 • Monitorizare desene și modele industriale

Dreptul proprietatii industriale

Dreptul penal al afacerilor  

 • Asistență în materia infracțiunilor de white collar

 • Asistență în domeniul infracțiunilor de natură economică,
  evaziuni fiscale, 
  delapidare, spălare de bani 

 • Consiliere a clienților în prevenirea unor astfel de implicații ale societăților lor 

Dreptul penal al afacerilor
bottom of page