top of page
Caută

Studiu de caz - Șomajul

1. Situație de fapt:

O persoană care a îndeplinit stagiul de cotizare necesar, pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, la alți angajatori, dar al cărui contract individual de muncă a încetat prin demisie, în prezent încheie un contract individual de muncă, pe o perioada determinată de 6 luni, cu o perioadă de probă de 30 de zile, cu o societate, în care asociat unic/majoritar este un prieten/membru de familie, în calitate de angajator. După trecerea unei perioade de o lună, contractul de muncă este încetat de către Angajator, potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea 53/2003 codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. Întrebarea este dacă, persoana respectivă, poate beneficia de indemnizația de șomaj, potrivit prevederilor din Legea nr. 76/2002(numită în prezenta Legea), în vederea stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj.


2. Analiza situației de fapt


· Indemnizația de șomaj


Indemnizația de șomaj reprezintă o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu s-au putut încadra în muncă. În continuare, trebuie să analizăm dacă persoana din speță ar îndeplini condițiile cumulative prevăzute de Lege pentru a beneficia de indemnizația de șomaj.


Astfel, din informațiile primite, și potrivit prevederilor art. 34 din Legea 76/2002, persoana și-a îndeplinit stagiul de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni la alți angajatori. În prezent nu realizează venituri întrucât i-a fost încetat contractul de muncă, în temeiul art. 31 alin. 3 din Codul Muncii. Persoana este aptă de muncă și nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii.


Având în vedere îndeplinirea celor trei condiții, persoanei în cauză îi rămâne doar obligația să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința, dacă a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate, îndeplinind astfel toate condițiile legale pentru a beneficia de indemnizația de șomaj.


· Încetarea contractului individual de muncă fără motivarea deciziei


Conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, în vederea stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, persoanei în cauză trebuie să îi fi încetat raportul de muncă din motive neimputabile. În lumina acestei dispoziții legale, trebuie să verificăm dacă această persoană se încadrează în cadrul șomerilor prevăzuți de art. 17 alin. (1) și dacă îndeplinește cerința art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002. Ulterior, vom avea în vedere analiza celorlalte condiții cumulative. Astfel, pentru a putea obține indemnizație de șomaj, contractul individual de muncă al acesteia trebuie să înceteze din motive neimputabile. În sens contrar, dacă salariatul dorește să plece de bunăvoie, înaintând angajatorului demisia, fiind actul său unilateral de voință, acesta nu mai poate să beneficieze de indemnizația de șomaj.


Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, se înțelege potrivit normei metodologice de aplicare: încetarea raportului de munca în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) si j), art. 61 lit. c) si d), art. 65 alin.1, art. 94 alin. 4 din Codul muncii și încetarea raportului de munca la inițiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. 1 din Codul muncii.


După cum am precizat în speță, condiția stagiului de cotizare este îndeplinită, la alți angajatori, potrivit adeverinței primite de la aceștia. Angajatorii au obligația de a le elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza lunară de calcul a indemnizației de șomaj şi baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul de cotizare şi pentru care s-a datorat, la bugetul de stat, contribuţia asiguratorie pentru muncă. În adeverință se va menționa și temeiul legal al concedierii.


· Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă


Ne punem întrebarea îndeplinirii condiției încetării contractului din motive neimputabile salariatului, în perioada de probă pentru a obține indemnizația de șomaj, atunci când aceasta încetare nu s-a motivat de către angajator. Conform art. 31 alin. (3) din Codul Muncii pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia. Astfel, o să facem aplicarea art. 5 alin. (1) lit. b), din Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, respectiv prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înțelege: b) încetarea raportului de muncă la inițiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Codul muncii.


Nu intrăm acum în discuția dacă, totuși încetarea relațiilor de muncă în perioada de probă, care permite angajatorului să decidă dacă noul angajat se potrivește postului ocupat, nu ar putea fi, totuși, interpretată ca fiind o încetare a contractului in perioada de proba tocmai pentru necorespundere profesională. Dar cum decizia nu a fost motivată , iar unde legea nu distinge, nu distingem nici noi, o să facem aplicarea art. 5 alin. (1) lit. b), din Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, respectiv prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din Lege, se înțelege: b) încetarea raportului de muncă la inițiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Codul muncii.· Relația cu angajatorul


Având în vedere relația de prietenie /rudenie dintre persoana angajată și angajator, analizăm și dacă există o prevedere legală care sa interzică unui salariat obținerea indemnizației de șomaj, dacă acesta a fost concediat de un angajator, care era o persoană cu care se afla în relații de rudenie sau de prietenie. Legea nu prevede nimic în acest sens.

Este indicat însă, să ne gândim și la faptul că, fiind un raport de prietenie/rudenie, în cazul unui control declanșat de autoritățile competente, acestea să nu interpreteze că, respectivul contract de muncă a fost de fapt încheiat în mod fictiv, pentru a acorda posibilitatea persoanei angajate, de a obține în mod nelegal indemnizația de șomaj cu atât mai mult cu cât, persoana în cauză ar beneficia de înscrierea perioadei de șomaj și ca vechime în muncă pentru stabilirea dreptului la pensie. În cazul în care o asemenea interpretare ar fi realizată, pot deveni incidente normele de drept penal privind înșelăciunea sau falsul în declarații.Concluzie:


Pornind de la considerentele expuse, persoana în speța poate beneficia de indemnizația de șomaj, întrucât a îndeplinit stagiul de cotizare necesar, concedierea se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), din Normele de aplicare a Legii nr.76/2002, este apt de muncă, nu realizează venituri și nu îndeplinește condițiile de pensionare. Recomandăm însă precauție în astfel de demersuri, de a angaja o persoană și ulterior a înceta contractul de muncă, dacă împrejurările sunt ca cele din speța expusa spre analiză, mai ales când există relații de rudenie/prietenie între angajator și angajat și o eventuală opinie și de la un avocat specializat în drept penal.

8 afișări0 comentarii

Σχόλια


bottom of page