top of page
Caută

Schimbări aduse taxelor judiciare de timbru și ajutorului judiciar

Proiectul de lege propus recent de către Ministerul Justiției are drept obiectiv îmbunătățirea accesului la justiție prin modificări în ceea ce privește taxele judiciare de timbru și ajutorul public judiciar. Aceste schimbări se axează pe câteva aspecte cheie: reducerea taxelor pentru cererile de partaj, uniformizarea taxelor pentru divorț și clarificari privind modului în care se face dovada plății taxelor.


Conform expunerii de motive publicate pe site-ul oficial al Ministerului Justiției, printre obiective proiectului se regăsesc următoarele: reducerea termenelor de soluționare a litigiilor, accelerarea procedurilor pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești și garantarea accesului efectiv la justiție al justițiabililor; asigurarea accesului la ajutorul public judiciar; evaluarea nivelului taxelor judiciare de timbru atunci când acestea restrâng considerabil accesul beneficiarilor la justiție; diversificarea modalităților de plată a taxelor judiciare de timbru pentru a fi accesibile tuturor justițiabililor și facilitarea conexiunilor profesiilor juridice pentru a le întări capacitatea de a furniza servicii juridice conexe justiției și de a desăvârși un concept funcțional unitar pentru digitalizarea justiției din România.


·         Diminuarea taxei judiciare de timbru în materia partajului judiciar

Proiectul de lege prevede o diminuare a taxelor judiciare de timbru în cazul cererilor de partaj pentru a facilita accesul mai multor persoane la procedurile legale de împărțire a bunurilor în cazul moștenirilor sau al altor situații similare. Critica privind reglementarea taxelor de timbru în această materie se axează pe argumentul că instituirea unui cuantum ridicat al taxei judiciare de timbru pentru cererile de partaj ar putea încălca principiul accesului liber la justiție. Într-adevăr, o taxă de timbru mare ar putea deveni un obstacol financiar pentru anumite persoane care doresc să acceseze justiția în caz de partaj. Astfel, proiectul propune o modificare a art. 5 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre, în sensul următor:


„ (1) În materia partajului judiciar, se taxează cu jumătate din taxa stabilită potrivit art. 3 alin. (1), cererile care privesc: a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii, la valoarea acestora; b) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, la valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită; c) raportul donațiilor, la valoarea bunurilor al căror raport se solicită; d) reducţiunea liberalităţilor excesive, la valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților; e) partajul propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, la valoarea masei partajabile.

(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă, stabilită potrivit alin. (1), calculată la valoarea cea mai mare.

(3) Cererile privind stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar, precum și cererile privind stabilirea calității de moștenitor și a cotei-părți ce se cuvine fiecărui moștenitor se taxează cu 50 lei pentru fiecare coproprietar sau, după caz, moștenitor”.

 

·         Uniformizarea taxei judiciare de timbru pentru cererile care au ca obiect divorțul prin acord și pentru cele întemeiate pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil (vătămarea gravă a raporturilor dintre soți și separare în fapt mai mare de 2 ani).


Având în vedere faptul că părțile nu sunt stimulate să divorţeze prin acord luând în considerare taxele ridicate, se încurajează divorţul prin stabilirea culpei. În acest din urmă caz, procesele durează foarte mult și sunt costisitoare. Uniformizarea taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț ar putea simplifica procesele și ar diminua cheltuielile pentru persoanele aflate în astfel de situații. Astfel, se modifică 15 alin. (1) litera a) din ordonanță în următorul sens:

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a), b) sau c) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - 200 lei;”


·         Prevederi exprese cu privire la dovada plăţii taxei de timbru, pentru cazul în care plata a fost efectuată prin virament sau în sistem online


Proiectul de lege aduce schimbări semnificative și privind modalitatea de dovedire a plății taxelor judiciare de timbru. Conform expunerii de motive, o condiţionare a valabilităţii plăţii online de viza şi ştampila instituţiei bancare goleşte de conţinut avantajele acestui mijloc de plată (celeritate, comoditate în efectuarea plății). De asemenea, este de reţinut faptul că, potrivit practicii bancare, extrasul de cont este valabil şi fără semnătură şi ștampilă. În măsura în care instanța are îndoieli cu privire la plata taxei judiciare de timbru, se poate adresa direct instituției bancare, cu solicitarea de a confirma decontarea tranzacției atestate de documentul de plată. Așadar, la articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care plata a fost efectuată prin virament sau în sistem online, extrasul de cont în care este individualizat dosarul pentru care a fost efectuată plata, semnat de debitor pentru conformitate cu originalul, prezumă efectuarea plății până la proba contrară.”

·         Instituirea unor noi cazuri de restituire a taxei judiciare de timbru

Prezenta modificare are ca fundament faptul că nu există un temei expres pentru restiuirea taxei judiciare de timbru atunci când părţile soluţionează litigiul printr-o tranzacţie sau pentru ipoteza în care părțile aleg să încheie un compromis și renunță la judecată. Astfel, la alineatul (1) al articolului 45, după litera g), se introduce o nouă literă, lit. g1), cu următorul cuprins:

 „g1) când părţile încheie, în cursul procesului, un compromis şi instanţa a luat act de renunţarea la judecată.”

 

4 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page