top of page
Caută

Ordinul de protecție va fi extins la toate categoriile de victime și la toate formele de violență

1. Ce este ordinul de protecție și unde este acesta reglementat?

În general, ordinul de protecție este o măsură legală emisă de către instanță pentru a ocroti una sau mai multe persoane de comportamentul abuziv, amenințător sau periculos al unei alte persoane. Acesta poate fi emis în situații în care există un risc iminent există ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc. Desigur, trebuie menționat faptul că violența sub diversele sale forme face obiectul unor reglementări atât în materie penală, cât și civilă. Acesta se regăsește reglementat în prezent în Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, căruia i se alătură un nou proiect de lege care a fost aprobat de către Guvern


2. Ce înseamnă violență domestică în sensul Legii nr. 217/2003?


În art. 3 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, violența domestică este definită ca orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.


3. Care sunt formele violenței domestice?


În sensul legii menționate anterior, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.


Astfel, violența domestică se manifestă sub următoarele forme:


a) violența verbală (de exemplu: limbaj jignitor, brutal, insulte, amenințări etc.)

b) violența psihologică (de exemplu: controlul vieții personale, acte de gelozie, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere etc.)

c) violența fizică (de exemplu: vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente etc.)

d) violența sexuală (de exemplu: agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjuga)

e) violența economică (de exemplu: interzicerea activității profesionale, privare de mijloace

f) economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei etc.)

g) violența socială (de exemplu: impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării locului de muncă, interzicerea realizării profesionale, impunerea izolării etc)

h) violența spirituală (de exemplu: interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile etc.)

i) violența cibernetică (de exemplu: hărțuire online, amenințări online, publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim etc.)


4. Ce categorii de persoane vizeaza Legea 217/2003?


Trebuie să remarcăm faptul că în sensul legii prin membru de familie se înțelege:


a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele devenite rude prin adopție, potrivit legii;

b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție; frații, părinții și copiii din alte relații ai soțului/soției sau ai fostului soț/fostei soții;

c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, actuali sau foști parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și descendenții partenerei/partenerului, precum și frații și surorile acestora;

d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.


De asemenea, prin victimă se înțelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme de violență dintre cele menționate anterior, dar și copiii martori la aceste forme de violență.5. Cu ce noutăți vine proiectul de lege?


Ordinul de protecție va putea să fie emis pentru toate formele de violență, inclusiv pentru hărțuire online sau la telefon și acces ilegal la comunicații şi date private. În prezent, ordinul de protecție își limitează sfera doar la victimele violenței domestice, iar acesta va fi extins și va viza toate formele de violență, indiferent de relația care există între agresor și vitctimă. Trebuie să precizăm faptul că acesta se emite de îndată, la cerera scrisă a victimei actelor de violență. Cererea se va putea face și de tutorele ori reprezentantul legal al victimei, dar și de către polițiștii care iau la cunoștință de săvârșirea unui act de violență. În prezent, pentru victimele violențelor, altele decât din sfera violenței domestice, nu exista decat protecție penală, fiind necesară adoptarea unui astfel de act normativ.


6. De ce a fost emis proiectul și ce se întâmplă cu proiectul în prezent?


Acesta a fost aprobat de către Guvern și va fi transmis Parlamentului. Actul normativ va intra în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Conform expunerii de motive, într-o societate, conduitele violente nu se restrâng la perimetrul domestic, actele de violență putându-se manifesta în toate tipurile de relații sociale pe care individul le dezvoltă, iar nevoia de siguranță și de protecție față de actele ce pun în pericol viața, integritatea fizică și psihică și libertatea persoanei este, fără îndoială, una generală. Nu toate victimele acestor comportamente deviante manifestate prin violență intră sub incidența Legii nr. 217/2003, beneficiarii ordinului de protecție fiind exclusiv victimele violenței domestice.


7. Ce înseamnă act de violență în sensul noii legi?


Conform noului proiect de lege, prin acte de violență se înțelege:


a) orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;

b) orice act de violență de natură sexuală;

c) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;

d) fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;

e) orice act de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații şi date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;

f) încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să îşi retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;

g) orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.


Astfel, noul proiect de lege are ca scop protejarea victimelor de o gamă largă de comportamente abuzive și agresive care pot include violență de natură fizică, emoțională, verbală sau sexuală.


8. Cui i se aplică noua lege?


În sensul noului proiect de lege, prin membru de familie se înțelege soțul/soția, persoana care conviețuiește cu victima şi care se gospodărește împreună cu aceasta de o manieră stabilă şi continuă, rudele în linie directă, până la gradul II inclusiv, frații şi surorile, precum şi persoanele aflate în întreținerea victimei.


Într-adevăr, noul proiect de lege propus prezintă o lărgire a sferei de protecție pentru victimele care pot beneficia de ordinul de protecție. Astfel, s-a extins noțiunea de "membru de familie" în care se include un număr mai mare de persoane care pot fi protejate în situații de abuz, violență sau amenințare. În mod tradițional, ordinul de protecție a fost utilizat pentru a proteja persoanele implicate în relații domestice, precum soțul, soția sau partenerul de viață, de violența din partea partenerului abuziv.


Cu toate acestea, prin noile prevederi, sfera de protecție se extinde la persoanele care conviețuiesc cu victima și se gospodăresc împreună cu aceasta într-un mod stabil și continuu. De asemenea, se acordă protecție membrilor familiei în linie directă până la gradul II inclusiv (părinți, bunici, copii, nepoți), precum și fraților și surorilor. În plus, proiectul de lege extinde protecția și către persoanele aflate în întreținerea victimei și care depind financiar de aceasta, ele putând fi vulnerabile la abuz sau violență din partea acesteia sau a altor membri ai familiei.9. Ce măsuri se pot lua împotriva agresorului?


Conform art. 12 din noul proiect de lege, împotriva agresorului se pot lua una ori mai multe dintre următoarele măsuri, care sunt asemănătoare cu cele prevăzute de Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice:


a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia, în locuinţa comună;

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

d) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic

e) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute, documentele în care acestea sunt înscrise precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia.

6 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page