top of page
Caută

Știi care este suma garantată de către Fondul de garantare a depozitelor bancare?


Pe fondul discuțiilor aprinse despre falimentele bancare din SUA, poate și tu ți-ai pus întrebarea cât de sigur este sistemul nostru bancar și ce sumă îți este garantată, în cazul unui faliment al băncii în care ai depuse diferite sume de bani.
1. Care este cadrul legal?


Schemele de garantare a depozitelor oficial recunoscute pe teritoriul României şi instituţiilor de credit participante la acestea sunt reglementate de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. Garantarea depozitelor plasate la instituţiile de credit cu sediul în alte state membre, care operează în România, are regimul prevăzut de legislaţia aplicabilă din statul membru de origine al instituţiei de credit.


2. Cu ce se ocupă în acest caz Fondul de garantare a depozitelor bancare?


Fondul de garantare a depozitelor bancare (denumit în continuare FGDB) asigură protecţia depozitelor bancare ale persoanelor fizice şi juridice în situaţia în care banca la care acestea au fost depuse nu poate să le mai restituie la cererea deponenților. Depozitele bancare garantate de FGDB sunt considerate una dintre cele mai sigure modalităţi de economisire a banilor, întrucât oferă protecţie împotriva riscurilor bancare şi financiare.


3. Care este suma maximă garantată de FGDB?


Suma maximă garantată de FGDB este de 100.000 de euro de persoană şi per bancă, indiferent de numărul de depozite deţinute la acea bancă. Schemele de garantare a depozitelor asigură plata compensaţiilor în lei. Echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.

De exemplu, dacă o persoană are două depozite la aceeaşi bancă, în valoare totală de 120.000 de euro, atunci FGDB va garanta doar 100.000 de euro din această sumă.


4. Ce înțelegem prin “depozit”?


Conform art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 311/2015, prin “depozit” se înțelege: “orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen şi conturile de economii, care nu se regăseşte în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (5)”. Depozitul indisponibil este acel depozit datorat şi exigibil care nu a fost plătit potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile de către o instituţie de credit aflată în oricare dintre situaţiile:

- Banca Naţională a României, în calitate de autoritate administrativă competentă cu încadrarea depozitelor ca indisponibile, a constatat că instituţia de credit în cauză nu este capabilă, din motive legate direct de situaţia sa financiară, să plătească depozitul şi nu are perspective imediate de a putea să o facă;

- A fost pronunţată o hotărâre judecătorească de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de credit, înainte ca Banca Naţională a României să constate situaţia prevăzută la lit. a).5. Se poate depăși plafonul?


Deponenţii garantaţi, persoane fizice, care deţin depozite care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă, cele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului si depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept, beneficiază de un nivel al garantării peste plafonul de garantare pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la banca în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit. Nivelul garantării prevăzut este stabilit şi reconsiderat periodic pe baza evoluţiei indicatorilor statistici relevanţi de către Banca Naţională a României şi publicat pe site-ul său oficial.


6. Cum se determină nivelul compensației?


Dacă contractul dintre bancă și deponent nu prevede contrariul, nivelul compensației se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deţinute de deponentul garantat la acea bancă la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanţelor exigibile la aceeaşi dată ale instituţiei de credit asupra deponentului. Reținem și că la valoarea depozitului se adaugă şi dobânda acumulată şi necreditată până la data indisponibilizării depozitelor.


7. Ce se întâmplă în cazul unui cont comun?


Compensația pentru un cont comun se determină pentru fiecare deponent garantat ce deţine o cotă-parte din soldul contului. Se va lua în considerare cota la care acesta este îndreptăţit conform dispozitiilor contractuale şi/sau legale. Dacă nu există astfel de prevederi, soldul contului comun va fi divizat în părţi egale între deponenţii respectivi.


8. Ce se întâmplă dacă ai mai multe depozite bancare la aceeași instituție de credit?


Dacă o persoană are mai multe depozite bancare la aceeași bancă, se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro separat, pentru fiecare instituție de credit. Conform legii menționate, dacă un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată, compensaţiile către deponenţi se acoperă de către schemă de garantare a depozitelor. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 de Euro şi un cont curent în care are 20.000 de Euro, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 de Euro.


9. Care este termenul în care se vor efectua plățile?


Schemele de garantare a depozitelor vor efectua plata compensațiilor într-un termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Acest termen se poate prelungi dacă nu este cert că o persoană are dreptul de a primi compensaţia sau în cazul în care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de punere la dispoziţie a compensaţiei se prelungeşte până la clarificarea situaţiei/ până la soluţionarea litigiului. Totodată, pentru plăţile de compensaţii către deponenţii de la sucursalele înfiinţate în alte state membre de instituţiile de credit participante, termenul se poate prelungi.


Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, schema de garantare a depozitelor asigură publicarea pe site-ul său oficial, precum şi transmiterea spre publicare către două agenţii de presă naţionale a informaţiilor necesare deponenţilor pentru a intra în posesia compensaţiilor cuvenite. Informaţiile se transmit în acelaşi termen şi instituţiei de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile. Instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile are obligaţia de a publica informaţiile comunicate de schema de garantare a depozitelor în termen de o zi lucrătoare de la data primirii lor, la sediul tuturor unităţilor sale teritoriale.10. Este necesară o cerere în acest sens?

Nu este nevoie de o cerere către schema de garantare pentru ca plata compensației să se efectueze. Totuși, excepție fac depozitele pentru care se aplică un nivel al garantării peste plafonul stabilit, fiind necesară comunicarea unei cereri către schema de garantare a depozitelor, însoţită de înscrisuri justificative.


11. În ce situații nu se plătesc compensații?


Nu se plătesc compensaţii pentru depozitele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: în cazul acestora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni şi valoarea lor este inferioară costurilor administrative care ar fi suportate de schema de garantare a depozitelor pentru plata compensaţiei.


12. Care sunt băncile participante la schema de garantare a depozitelor?


La FGDB participă instituții de credit care sunt persoane juridice române, printre care se numără și Alpha Bank, First Bank, Libra Internet Bank, Raiffeisen Bank, BRD, BCR etc. Conform informațiilor de pe site-ul FGDB, toate băncile sunt obligate să participle la o schemă de garantare. Totodată, schema de garantare acoperă și depozitele deschise la instituțiile de credit din România ale băncilor din alte state membre UE, precum: ING BANK N.V. AMSTERDAM (sucursala București) și BANQUE BANORIENT FRANCE S.A. (sucursala din România).
13. Care este termenul de prescripție pentru plata sumelor?


Conform legii, dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care schemele de garantare a depozitelor pun compensaţiile la dispoziţia deponenţilor. Prin excepţie, în cazul în care procedura falimentului instituţiei de credit depăşeşte termenul prevăzut, dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii falimentului.

14. Ce se întâmplă în caz de nemulțumiri legate de compensații?


Deponenţii care au nemulţumiri legate de compensaţii pot sesiza Fondul de garantare a depozitelor, în scris, pentru soluţionarea situaţiei lor. Aceasta din urmă are obligaţia să răspundă la sesizari în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii lor. Dacă persoanele respective nu sunt mulţumite de răspunsul schemei de garantare a depozitelor, se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.


185 afișări0 comentarii

Comentários


bottom of page